Vertrouwenscontactpersoon

Verklaring omtrent gedrag(VOG) – NOC*NSF

Vertrouwenscontactpersoon volleybalvereniging GTH-Torpedo

Bij volleybalvereniging GTH-Torpedo moet iedere sportbeoefenaar, trainer of coach en vrijwilliger verbonden aan GTH-Torpedo in een gezonde en veilige omgeving kunnen sporten of trainen. Er wordt gestreefd naar een gezonde en veilige inrichting van de sportaccommodatie.

Onder ‘gezond en veilig’ wordt niet alleen gedoeld op lichamelijk vlak, maar ook op geestelijk vlak. Gedrag of taalgebruik dat, door personen verbonden aan GTH-Torpedo, als ongewenst of intimiderend wordt ervaren door anderen, is niet toegestaan. Dit noemen we ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de NeVoBo. De Algemene Wet Gelijke Behandeling verplicht dergelijk ongewenst gedrag tegen te gaan.

 Binnen de vereniging hebben we een vertrouwenscontactpersoon:

  • Jelle Visscher, tel. 0618203966

Jelle is het aanspreekpunt voor leden (sporters, trainers, vrijwilligers) of hun ouder en/of verzorgers in die hoedanigheid die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. Met deze vertrouwenscontactpersoon kan direct, zonder tussenkomst van een trainer, bestuurslid of wie dan ook, contact worden gelegd indien ongewenst gedrag wordt ervaren. Dit eerste contact is vaak erg belangrijk omdat hierdoor escalatie van eventuele problemen kan worden voorkomen.

De vertrouwenscontactpersoon moet een vertrouwelijk gesprek melden bij het bestuur. Dit kan, in overleg met betrokken persoon, wel of niet anoniem gebeuren.

Afhankelijk van het onderwerp kan in het gesprek de melder eventueel door worden verwezen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur of andere personen of instanties.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn centrale begrippen bij de taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon. De informatie van een melder, een beschuldigde of een bestuurslid wordt strikt vertrouwelijk behandeld.